ภาพกิจกรรม

  โครงการหลักสูตร จุลสาสมาธิ

  โดย  ศฝฯ อุบลราชธานี

   

    นที่ 23 เมษายน 2562 นายอรุณ ชัยกุล ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดอำนาจเจริญ ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสมาธิเพื่อพัฒนาจิตใจในเด็กและเยาวชนหลักสูตร “จุลลสาสมาธิ” ตามแนวทางพระธรรมมงคลญาณ(หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินุธโร) โดยมีนายประสงค์ชัย ไตรยะสุทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 5 กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการเพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รับการแก้ไข ฟื้นฟูพัฒนาพฤตินิสัย เพิ่มศักยภาพในการเรียนรู้ สร้างคุณค่าด้านคุณธรรม สร้างความเชื่อมั่นสร้างปัญญา สร้างพลังความอดทน และการตัดสินใจ สามารถนำมาเป็นหลักในการพัฒนาคุณภาพชีวิต และเป็นการเปิดโอกาสให้เครือข่ายเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขฟื้นฟูและพัฒนาพฤตินิสัยเด็กและเยาวชน

5
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)