ภาพข่าว

  การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาทักษะกีฬา เพื่อนำไปสู่ความเป็นเลิศ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒

  โดย  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

   

   

วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางกิ่งกาญจน์ บุญประสิทธิ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงกระทรวงยุติธรรม ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาทักษะกีฬา เพื่อนำไปสู่ความเป็นเลิศ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เพื่อพิจารณาหารือวางแผน/แนวทางส่งเสริมและพัฒนาทักษะการกีฬาเพื่อนำไปสู่ความเป็นเลิศในการยกระดับการเสริมสร้างทักษะกีฬาให้กับเด็กและเยาวชนที่อยู่ในความดูแลของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ในการนี้นางณัฐภัสสร สุนทรฐณะวัฒน์ รองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ผู้ตรวจราชการกรม กรมพินิจฯ ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกฯ และสถานพินิจฯ ข้าราชการ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมพินิจ ๑ ชั้น ๕ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคารเอ) ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร


25
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)