ภาพกิจกรรม

  แผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟูตามมาตรการพิเศษแก่เด็กและเยาวชน

  โดย  สพฯ ปราจีนบุรี

   

    วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. สถานพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปราจีนบุรี ดำเนินการจัดประชุมการทำแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟูตามมาตรการพิเศษแทนการดำเนินคดีอาญา มาตรา ๘๖ เยาวชน จำนวน ๒ ราย โดยมีท่านอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปราจีนบุรีมาเป็นประธานการประชุม หัวหน้ากลุ่มงานคดี เยาวชน ผู้ปกครอง เครือข่ายชุมชน นักสังคมสงเคราะห์ และพนักงานคุมประพฤติ เข้าร่วมประชุม

7
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)