ภาพข่าว

  โครงการจิตอาสา ร่วมใจกันพัฒนาวัด ครั้งที่ 3

  โดย  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

   

   


วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 นายฉัตธิชัย รอดสุทธิ์ ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปราจีนบุรี รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล นำคณะข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เข้าร่วมโครงการจิตอาสา ร่วมใจกันพัฒนาวัด ครั้งที่ 3 เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวนทั้งสิ้น 55 คน วัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการได้รู้คุณค่าของการแบ่งปันและช่วยเหลือผู้อื่น ร่วมแรงร่วมใจกันทำประโยชน์เพื่อสังคม โดยน้อมนำแนวพระราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 10 มาเป็นแนวทางในการดำเนินงาน เพื่อให้บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการมีจิตสาธารณะ และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ตลอดจนเพื่อร่วมกันทำความสะอาดให้บริเวณวัดมีภูมิทัศน์ที่สวยงาม โดยจัดขึ้น ณ วัดชลประทานรังสฤษดิ์ พระอารามหลวง ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี52
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)