ภาพข่าว

  การประชุมผู้บริหารกรม (Morning Meeting) ครั้งที่ 3

  โดย  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

   

   

วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ นายสหการณ์ เพ็ชรนรินทร์ อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เป็นประธานการประชุมผู้บริหารกรม (Morning Meeting) ซึ่งอธิบดีกรมพินิจฯ ได้มีข้อสั่งการให้กำหนดการประชุมทุกวันศุกร์สัปดาห์แรกของเดือน ตั้งแต่เวลา ๐๗.๓๐ น. เป็นต้นไป เพื่อปรึกษาหารือข้อราชการ ติดตามความคืบหน้าผลการดำเนินงานของหน่วยงาน โดยให้แต่ละสำนัก/กอง สลับหมุนเวียนเปลี่ยนกันจัดประชุม โดยมี นายอภิชาต จารุศิริ รองอธิบดีฯ (๑) พร้อมด้วย นางสาวศิริประกาย วรปรีชา รองอธิบดีฯ (๒) นางณัฐภัสสร สุนทรฐนะวัฒน์ รองอธิบดีฯ (๓) ผู้ตรวจราชการกรม ผู้อำนวยการ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมพินิจฯ ร่วมประชุมฯ โดยที่ประชุมได้มีการติดตามผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๒ ตลอดจนการหารือและรับทราบถึงปัญหา/อุปสรรคต่างๆ ในการดำเนินงานที่ผ่านมา พร้อมทั้งชี้แจงการดำเนินงานในช่วงพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ของกรมพินิจฯ ที่จะจัดขึ้นในไตรมาสที่ ๓ ต่อไป การประชุมดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องประชุมพินิจ ๑ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น ๕ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

37
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)