ภาพกิจกรรม

  โครงการครอบครัวเข้มแข็ง (Strengthening Family) ประจำปี 2562 รุ่นที่ 1

  โดย  แรกรับฯ หญิงบ้านปรานี

   

    วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 สถานแรกรับเด็กและเยาวชนหญิงบ้านปรานี สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร ได้ดำเนินการจัดโครงการครอบครัวเข้มแข็ง (Strengthening Family) ประจำปี 2562 รุ่นที่ 1 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครอบครัวเด็กและเยาวชนเกิดความตระหนักถึงสภาวะความเป็นอยู่ของคนในครอบครัว เข้าใจ และลดช่องว่างระหว่างกันและกัน เสริมสร้างพลังความเข้มแข็งให้กับครอบครัวของเด็กและเยาวชน สามารถร่วมกันแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นของคนในครอบครัวได้ และเพื่อให้ครอบครัวมีศักยภาพมีความเข้มแข็งในการดูแลเด็กและเยาวชน โดยมีครอบครัวเด็กและเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 7 ครอบครัว

6
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)