ภาพกิจกรรม

  ประชุมเชิงปฏิบัติการกระบวนการยุติธรรมทางเลือกเพื่อสร้างความสมานฉันท์ในสังคม

  โดย  สพฯ ปราจีนบุรี

   

    วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ คุณศลิษา เทพฉิม (รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถานพินิจฯ) พร้อมเจ้าหน้าที่สถานพินิจฯปราจีนบุรี ได้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการกระบวนการยุติธรรมทางเลือกเพื่อสร้างความสมานฉันท์ในสังคม เพื่อแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนตามาตรการพิเศษแทนการดำเนินคดีอาญา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โดยมีท่านพิสิฐ ธรรมกุล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานในพิธี เพื่อส่งเสริมให้เครือข่ายชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการยุติธรรม ณ ห้องประชุมอรุณสวัสดิ์ ริเวอร์วิว รีสอร์ท ตำบลบางเดชะ อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี

25
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)