ภาพข่าว

  โครงการผลิตหุ่น CPR จากยางพาราเพื่อบริจาคให้แก่องค์กรหรือหน่วยงานต่างๆ

  โดย  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

   

   

วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ นายสหการณ์ เพ็ชรนรินทร์ อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เป็นผู้แทนกรมพินิจฯ ในการรับมอบสื่อและอุปกรณ์สำหรับนำฝึกการช่วยชีวิต จาก คุณณพรัตน์ วิชิตชลชัย รองผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย ภายใต้ความร่วมมือของ ๔ หน่วยงาน ได้แก่ การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) สภาอุตสาหกรรมแห่งชาติ (ส.อ.ท.) และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ซึ่งได้จัดโครงการผลิตหุ่น CPR จากยางพาราเพื่อบริจาคให้แก่องค์กรหรือหน่วยงานต่างๆ ในการนำฝึกการช่วยชีวิตโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยมี คุณเอกชัย ลิมปิโชติพงษ์ ประธานฯ สาขายาง ส.อ.ท., คุณวราภรณ์ ขจรไชยกุล ผู้ทรงคุณวุฒิด้านผลิตภัณฑ์ยางพารา การยางแห่งประเทศไทย, คุณณัฐพัฒน์ นิธิอุทัย ผู้แทนเครือข่ายนวัตกรรมยางพารา, ดร.ชญานุตม์ โฆษิตานนท์ ผู้แทนศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ, คุณนันทนา มีประเสริฐ เครือข่ายนวัตกรรมยางพารา และคุณเมตตา เจริญสุข การยางแห่งประเทศไทย ร่วมมอบหุ่นช่วยชีวิตจากยางพารา จำนวน ๕๑ ตัว เพื่อใช้สำหรับนำฝึกการช่วยชีวิตของเด็กและเยาวชนในศูนย์ฝึกและอบรมฯ จำนวน ๑๗ แห่ง และสถานพินิจฯ จำนวน ๓๔ แห่ง ตลอดจนสาธิตและให้ความรู้ในการทำ CPR แก่เจ้าหน้าที่กรมพินิจฯ อีกด้วย ในการนี้ นายอภิชาต จารุศิริ รองอธิบดีกรมพินิจฯ พร้อมด้วย ผู้ตรวจราชการกรม ผู้เชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมพินิจฯ ร่วมเป็นสักขีพยานในการรับมอบ ณ ห้องประชุมพินิจ ๑ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น 5 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

44
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)