ภาพกิจกรรม

  ประชุมเจ้าหน้าที่ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๒

  โดย  สพฯ ปราจีนบุรี

   

    วันทื่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. นางศลิษา เทพฉิม รักษาการราชการแทนผู้อำนวยการสถานพินิจฯ ได้จัดประชุมเจ้าหน้าที่ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๒ เพื่อแจ้งข้อราชการ รายงานผลการปฏิบัติงาน ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน แผนงานที่จะดำเนินงาน มีการแนะนำเจ้าหน้าที่ที่บรรจุใหม่และย้ายมา ณ ห้องประชุมสถานพินิจฯ จังหวัดปราจีนบุรี

6
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)