ภาพข่าว

  การติดตามผลการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือนแรก และการขับเคลื่อนการดำเนินงานกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน รอบ ๖ เดือนหลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

  โดย  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

   

   

วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ นายสหการณ์ เพ็ชรนรินทร์ อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ "การติดตามผลการดำเนินงาน รอบ  เดือนแรก และการขับเคลื่อนการดำเนินงานกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน รอบ  เดือนหลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒" โดยมี นายอภิชาต จารุศิริ รองอธิบดีฯ (๑) นางสาวศิริประกาย วรปรีชา รองอธิบดีฯ (๒) นางณัฐภัสสร สุนทรฐณะวัฒน์ รองอธิบดีฯ (๓) ตลอดจนผู้ตรวจราชการกรม ผู้เชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกและอบรมฯ ผู้อำนวยการสถานพินิจฯ เลขานุการ​กรม​ ผู้อำน​ว​ยการกอง​/สถาบัน หัวหน้า​กลุ่ม​/ฝ่าย​ ตลอดจน​ข้าราชการ​และ​เจ้าหน้าที่​ที่​เกี่ย​ว​ข้องร่วมประชุมด้วย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบถึงผลการดำเนินงานในรอบ  เดือนที่ผ่านมา ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น พร้อมทั้งกำหนดแนวทางขับเคลื่อนการดำเนินงานในรอบ  เดือนหลัง ให้สามารถดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ และสามารถบรรลุตัวชี้วัดที่กำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน ๑๕๐ คน ในการนี้​ ได้จัดให้มีพิธีมอบรางวัล​บุคคลต้นแบบด้านคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมีผู้เข้ารับรางวัล​ จำนวน ๒๔ คน โครงการดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ ชลพฤกษ์รีสอร์ท อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก


64
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)