ภาพกิจกรรม

  ร่วมรับ-ส่งเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

  โดย  สพฯ น่าน

   

    เมื่อวันอาทิตย์ที่ 12 พฤษภาคม 2562 เวลา 20.00 น. คณะเจ้าหน้าที่สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดน่าน ร่วมรับ-ส่งเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ณ ท่าอากาศยานน่านนคร ตำบลผาสิงห์ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

No such directory
Line Break (Shift + Enter)