ภาพกิจกรรม

  เด็ก เยาวชนและเจ้าหน้าที่สถานแรกรับฯ บ้านปรานี ลงนามถวายพระพรฯ

  โดย  แรกรับฯ หญิงบ้านปรานี

   

    วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 สถานแรกรับเด็กและเยาวชนหญิงบ้านปรานี สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร นำโดยนางจินตนา วงศ์แก้ว หัวหน้าสถานแรกรับเด็กและเยาวชนหญิงบ้านปรานี เด็ก เยาวชนและเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่10) เนื่องในโอกาสพระราชพิธีพระบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

6
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)