ภาพกิจกรรม

  สมาคมสตรีไทยคาทอลิก จัดกิจกรรมให้แก่เด็กและเยาวชน

  โดย  แรกรับฯ หญิงบ้านปรานี

   

    เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 สถานแรกรับเด็กและเยาวชนหญิงบ้านปรานี สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร ให้การต้อนรับคณะวิทยากรจากสมาคมสตรีไทยคาทอลิก จำนวน 4 คน เข้ามาจัดกิจกรรมโครงการ Train To Grow ในหัวข้อเรื่องการส่งเสริมอาชีพ งานฝีมือ ด้วยการฝึกทักษะวิชาชีพการทำกระเป๋า Handmade ให้แก่เด็กและเยาวชน เพื่อให้เด็กและเยาวชนสามรถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้และเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพในอนาคตได้

5
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)