ภาพข่าว

  ยุทธศาสตร์กระทรวงยุติธรรมสู่การขับเคลื่อนการปฏิบัติงานกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

  โดย  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

   

   

วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๙.๒๐ น. ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม ได้เดินทางมาบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ "ยุทธศาสตร์กระทรวงยุติธรรมสู่การขับเคลื่อนการปฏิบัติงานกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน" ในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ "การติดตามผลการดำเนินงานรอบ ๖ เดือนแรก และการขับเคลื่อนการดำเนินงานกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนรอบ  เดือนหลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒" ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ ชลพฤกษ์ รีสอร์ท ตำบลบ้านพร้าว อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก โอกาสนี้ ปลัดกระทรวงยุติธรรม ได้กล่าวชมเชยและให้กำลังใจคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมพินิจฯ ที่มุ่งมั่นตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่จนมีผลการดำเนินงานอยู่ในระดับดีมาก

           โดยกิจกรรมในวันนี้ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. เป็นการอบรม เรื่อง "การเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิต" โดย ผศ. ว่าที่ ร.ต.ดร.ประสิทธิ์ ปีปทุม อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และคณะ จากนั้น เวลา ๑๕.๓๐ - ๒๑.๓๐ น. เป็นการทำ Workshop ในหัวข้อ "การดูแลเด็กและเยาวชนให้สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้มีความพร้อมในสังคมและไม่กลับมากระทำผิดซ้ำ" โดยได้รับเกียรติจากนายวรวุฒิ โตมอญ และนายพงศ์วัฒนา เจริญมายุ ที่ปรึกษามูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ (FIHRD) เป็นวิทยากรในหัวข้อดังกล่าว

            ทั้งนี้ ในช่วงค่ำของวันที่ ๑๓ พฤษภาคมที่ผ่านมา ได้มีพิธีมอบรางวัลบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมีผู้เข้ารับรางวัลจากนายสหการณ์ เพ็ชรนรินทร์ อธิบดีกรมพินิจฯ จำนวน ๒๔ คน


74
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)