ภาพกิจกรรม

  โครงการครอบครัวเข้มแข็ง

  โดย  สพฯ สงขลา

   

    วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2562 กลุ่มงานประสานกิจกรรมชุมชน สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสงขลา จัดโครงการครองครัวเข้มแข็ง (Strengthening Family) ให้แก่เด็กและเยาวชนที่ได้รับการประกันตัว จำนวน 7 ครอบครัว เพื่อให้ครอบครัวของเด็กและเยาวชนเกิดความตะหนักในสภาวะความเป็นอยู่ เกิดความเข้าใจและลดช่องว่างซึ่งกันและกัน ร่วมถึงเห็นคุณค่าของสถาบันครอบครัวมากยิ่งขึ้น

7
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)