ภาพกิจกรรม

  ร่วมงานถวายพระกระยาหาร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

  โดย  สพฯ น่าน

   

    เมื่อวันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2562 เวลา 15.30 น. นายสุพจน์ ศรีภูมี พนักงานคุมประพฤติชำนาญการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดน่าน ได้ร่วมงานถวายพระกระยาหาร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ในการเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดน่าน ณ โรงแรมเวียงแก้ว ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน

No such directory
Line Break (Shift + Enter)