ภาพกิจกรรม

  ตรวจมาตรฐานสหประชาชาติ ครั้งที่ 2/2562

  โดย  สพฯ ปราจีนบุรี

   

    วันทื่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. สถานพินิจฯ จังหวัดปราจีนบุรีได้จัดการประชุม เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติต่อเด็กและเยาวชนตามมาตรฐานของสหประชาชาติได้จัดทุกปี โดยมีท่านสุกฤษ ชัยพงษ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ และท่านกิตติพณ ช่างกล พนักงานศาสนด้านการศึกษาเป็นคณะกรรมการเข้าตรวจมาตรฐาน ฯ พร้อมนางศลิษา เทพฉิม รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถานพินิจฯพร้อมเจ้าหน้าที่สถานพินิจฯ จังหวัดปราจีนบุรี (ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒) ณ ห้องประชุมสถานพินิจฯจังหวัดปราจีนบุรี โดยมีการประเมินทั้งหมด ๓ ด้าน คือ ด้านกินอยู่หลับนอน ด้านจัดสภาพแวดล้อม และด้านเคลื่อนย้ายเด็กและเยาวชน

13
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)