ภาพกิจกรรม

  สพ.เชียงรายจัดโครงการครอบครัวเข้มแข็ง

  โดย  สพฯ เชียงราย

   

    เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 สถานพินิจฯจ.เชียงรายจัดโครงการครอบครัวเข้มแข็ง(Strengthening Family) สำหรับเด็กและเยาวชนที่อยู่ระหว่างการดำเนินการตามมาตรการพิเศษ ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อส่งเสริมความเข็มแข็งของครอบครัวและเพื่อให้ครอบครัวมีศักยภาพและมีความเข้มแข็งในการดูแลเด็กและเยาวชน ณ ห้องประชุมสถานพินิจฯจ.เชียงราย

No such directory
Line Break (Shift + Enter)