ภาพกิจกรรม

  โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการมีส่วนร่วมของเครือข่าย

  โดย  สพฯ เชียงราย

   

    เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2562 สถานพินิจฯจ.เชียงราย จัดโครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการมีส่วนร่วมของเครือข่ายในด้านการศึกษา อาชีพ และการกำกับติดตามให้ความช่วยเหลือเด็กและเยาวชน เพื่อเป็นการประสานเครือข่ายในการช่วยเหลือเด็กและเยาวชน ให้สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างปกติสุขภายหลังออกจากสถานพินิจฯ จ.เชียงราย โดยได้ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพต่อไป ณ ห้องประชุมสถานพินิจฯจ.เชียงราย

No such directory
Line Break (Shift + Enter)