ภาพกิจกรรม

  ประชุมคณะกรรมการสหวิชาชีพ

  โดย  สพฯ ปราจีนบุรี

   

    วันทื่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ สถานพินิจฯจังหวัดปราจีนบุรี ได้ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการสหวิชาชีพ เพื่อจัดทำแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟูแก่เด็กและเยาวชนที่กระทำความผิดและถูกดำเนินคดีส่งตัวมายังสถานพินิจฯปราจีนโดยมีผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา สาธารณสุข จิตวิทยาและสังคมสงเคราะห์ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแผนแก้ไข บำบัดฟื้นฟูเกี่ยวกับข้อมูลของเด็ก/เยาวชนแต่ละราย ณ ห้องประชุมสถานพินิจฯ จังหวัดปราจีนบุรี

5
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)