ภาพกิจกรรม

  สพ.เชียงรายร่วมกิจกรรมเพื่อแสดงความจงรักภักดี

  โดย  สพฯ เชียงราย

   

    เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 นายเรวัตร บุญเรือง ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อแสดงความจงรักภักดี เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ณ ห้องประชุมคชสาร องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

No such directory
Line Break (Shift + Enter)