ภาพกิจกรรม

  โครงการสามสิ่งมหัศจรรย์...น้อมนำจิตใจ

  โดย  แรกรับฯ หญิงบ้านปรานี

   

    วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 สถานแรกรับเด็กและเยาวชนหญิงบ้านปรานี สถานพินิจและคุ้มครองแด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร ดำเนินการจัดโครงการ สามสิ่งมหัศจรรย์...น้อมนำจิตใจ เนื่องในวันวิสาขบูชา กิจกรรมมีดังนี้ การวาดภาพระบายสีในหัวข้อเรื่อง วิสาขบูชาที่เรารู้จัก การเขียนเรียงความในหัวข้อเรื่อง ฉันกับวันวิสาขบูชา และบำเพ็ญพื้นที่โดยรอบภายในสถานควบคุม โดยมัวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ปลูกจิตสำนักให้เด็กและเยาวชน ตระหนักถึงความสำคัญในวันวิสา และเสริมสร้างปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม แก่เด็กและเยาวชนให้พฤติกรรมปฏิบัติตามหลักคำสอนของศาสนาและสามารถนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน

Line Break (Shift + Enter)