ภาพกิจกรรม

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสินทร์ เข้าจัดกิจกรรมให้แก่เด็กและเยาวชน

  โดย  แรกรับฯ หญิงบ้านปรานี

   

    วันที่ 29 - 31 พฤษภาคม 2562 สถานแรกรับเด็กและเยาวชนหญิงบ้านปรานี สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร ให้การต้อนรับคณะวิทยากรจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสินทร์ เข้ามาจัดกิจกรรมให้แก่เด็กและเยาวชน โดยฝึกวิชาชีพระยะสั้น การทำเคมีภัณฑ์ในชีวิตประจำวันและการสกรีน บนผลิตภัณฑ์ผ้า โดยมีวัตถุเพื่อให้เด็กและเยาวชนสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประกอบอาชีพหลังจากได้รับการปล่อยตัว พร้อมทั้งบริจาควัสดุอุปกรณ์ให้แก่สถานแรกรับฯ บ้านปรานี

Line Break (Shift + Enter)