ภาพข่าว

  ประชุมเพื่อพิจารณาศึกษายกร่างกฎหมาย

  โดย  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

   

   

วันที่ 7 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00 น. นายอภิชาต จารุศิริ รองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เป็นประธานในการประชุมเพื่อพิจารณาศึกษายกร่างกฎหมายเพื่อกำหนดสถานที่อื่นเป็นสถานที่บริการเพิ่มเติมตามมาตรา3(6) แห่งพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ.2509 และพิจารณายกร่างปรับปรุงแก้ไข ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดสถานที่หรือบริเวณห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รอบสถานศึกษา พ.ศ. 2558 ตามมาตรา 27 (8) แห่ง พ.ร.บ. ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 โดยมีบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมด้วย ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม 1 ชั้น 9 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคารเอ) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ กรุงเทพมหานคร 

20
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)