ภาพกิจกรรม

  พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย เข้าจัดกิจกรรมให้แก่เด็กและเยาวชนสถานแรกรับฯ บ้านปรานี

  โดย  แรกรับฯ หญิงบ้านปรานี

   

    วันที่ 5 มิถุนายน 2562 สถานแรกรับเด็กและเยาวชนหญิงบ้านปรานี สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร ให้การต้อนรับนายบุญส่ง ทองไพบูลย์วิทยากรจากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ เข้ามาบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อเรื่อง คุณสมบัติของผู้สร้างฐานะ ให้มั่นคง และนำหลักคำสอนพระพุทธศาสนา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กและเยาวชนนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน

5
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)