ภาพกิจกรรม

  ตรวจค้นสิ่งของต้องห้ามประจำสัปดาห์

  โดย  สพฯ พัทลุง

   

    เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ สถานพินิจฯ จังหวัดพัทลุง ได้ตรวจค้นสิ่งของต้องห้ามประจำสัปดาห์ ไม่ปรากฎสิ่งของต้องห้ามใด

No such directory
Line Break (Shift + Enter)