ภาพข่าว

  การประชุมผู้บริหารกรม(Morning Meeting)

  โดย  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

   

   

วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๔ู๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายสหการณ์ เพ็ชรนรินทร์ อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารกรม(Morning Meeting) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรึกษาหารือข้อราชการและติดตามความคืบหน้าผลการดำเนินงานของหน่วยงาน ทั้งนี้ นายอภิชาต จารุศิริ รองอธิบดี (๑) พร้อมด้วยผู้ตรวจราชการกรม  เลขานุการกรม และ ผู้อำนวยการกอง/สำนัก/กลุ่มงาน/ฝ่ายในสังกัด เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมพินิจ ๑ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น ๕ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ


37
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)