ภาพข่าว

  การประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย ครั้งที่ 3/2562

  โดย  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

   

   

        วันที่ ๑๑ มิถุนายน 2562 เวลา ๑๓.๐๐ น. นายอภิชาต จารุศิริ รองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒  เพื่อพิจารณาร่างกฎกระทรวงเพื่อกำหนดสถานที่อื่น เป็นสถานบริการเพิ่มเติมตามมาตรา ๓ (๖)   แห่งพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. ๒๕๐๙ และพิจารณาร่างปรับปรุงแก้ไข ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดสถานที่หรือบริเวณห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รอบ สถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ ตามมาตรา ๒๗ (๘) แห่งพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยมีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมด้วย   ณ ห้องประชุมพินิจ ๑ ชั้น ๕ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร


39
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)