ภาพข่าว

  “ปั้นฝันปั้นสุขปลุกจิตพิชิตชีวิตใหม่ สร้างคนสร้างสังคม ผ่านการพัฒนาศักยภาพแก่บุคลากรผู้ทำหน้าที่ในการบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่กระทำผิด”

  โดย  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

   

   


วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ นางณัฐภัสสร สุนทรฐณะวัฒน์ รองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เป็นประธานเปิดโครงการปันโอกาส วาดอนาคต : ปั้นฝันปั้นสุขปลุกจิตพิชิตชีวิตใหม่ สร้างคนสร้างสังคม ผ่านการพัฒนาศักยภาพแก่บุคลากรผู้ทำหน้าที่ในการบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่กระทำผิดปีที่ ๑๓ โดยกรมพินิจฯ ร่วมกับสำนักงานการบุคคลกลาง บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) หรือ SCG (Siam Cement Group) และมูลนิธิเอสซีจี (SCG Foundation) โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวนทั้งสิ้น 25 คน วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้และทักษะในการช่วยเหลืออย่างเหมาะสมและถูกวิธี รวมทั้งได้เรียนรู้หรือฝึกทักษะในการพัฒนา Mindset เพื่อสร้างพลังบวกในการกระตุ้นพัฒนาการ และหล่อหลอมพฤติกรรมเชิงบวก ตลอดจนนำสิ่งที่ได้เรียนรู้กลับไปหล่อหลอมและปลูกฝังเด็กและเยาวชนที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบให้เป็นคนดีมีคุณภาพ ส่งผลให้ครอบครัว ชุมชน และสังคมได้บุคลากรที่มีคุณภาพกลับมาร่วมพัฒนาประเทศชาติอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ถือเป็นการต่อยอดและขยายผล โครงการเทียนส่องใจ จุดพลังใจอย่างยั่งยืนในการบำบัด แก้ไข ฟื้นฟูเด็กและเยาวชนเพื่อคืนคนดีสู่สังคมในปีที่ผ่านมา จากกรมพินิจฯ สู่กรมคุมประพฤติ ซึ่งแบ่งออกเป็น ๒ กิจกรรม คือ ๑. กิจกรรมเรียนรู้และฝึกกระบวนการฯ ระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานปูนซิเมนต์ไทยท่าหลวง จังหวัดสระบุรี และ ๒. กิจกรรมติดตามและขยายผล (Follow Up) ซึ่งกำหนดจัดระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นี้ ณ ศูนย์ฝึกอบรมงานอภิบาล บ้านผู้หว่านจังหวัดนครปฐม37
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)