ภาพกิจกรรม

  สพ.ราชบุรีต้อนรับคณะผู้แทนจากสำนักงบประมาณ

  โดย  สพฯ ราชบุรี

   

    ต้อนรับคณะผู้แทนจากสำนักงบประมาณซึ่งเข้าเยี่ยมชม และศึกษาดูงาน โดยมี นายอภิชาต จารุศิริ รองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เป็นผู้นำคณะ เข้าศึกษาดูงาน พร้อมทั้งอธิบายบทบาทหน้าที่ของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๒

No such directory
Line Break (Shift + Enter)