ภาพกิจกรรม

  สถานพินิจฯจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดอบรม "การปฐมพยาบาลเบื้องต้น Basic First Aid Course"

  โดย  สพฯ พระนครศรีอยุธยา

   

    11 มิถุนายน 2562 สถานพินิจฯจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดอบรม "การปฐมพยาบาลเบื้องต้น Basic First Aid Course" ในปัจจุบันสาเหตุการเสียชีวิตของประชากรในประเทศไทยโดยส่วนใหญ่เกิดจาก โรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจและหลอดเลือด โรคหัวใจ ความดันโลหิต และอุบัติเหตุ จมน้ำ ผู้ป่วยหรือผู้ที่ได้รับบาดเจ็บเหล่านี้อาจมีอาการที่ผิดปกติเกิดขึ้นกับร่างกาย หรือบางรายอาจมีภาวะการหยุดหายใจกะทันหันถ้าปล่อยไว้นานเกิน 4 นาที แม้จะช่วยให้ฟื้นคืนชีพกลับมาได้ ก็จะเกิดสภาวะการตายของสมองอย่างถาวร ดังนั้นการได้รับการช่วยเหลือเบื้องต้นอย่างทันท่วงทีและถูกต้อง และมีการส่งต่อผู้ป่วยหรือผู้บาดเจ็บต่อไปยังแพทย์หรือสถานพยาบาลอย่างเหมาะสมรวดเร็วและถูกวิธีจะทำให้ผู้ป่วยหรือผู้บาดเจ็บมีโอกาสรอดชีวิตและกลับคืนมาใช้ชีวิตเป็นปกติได้ ดังนั้นการอบรมหลักสูตรปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน จึงเป็นหลักสูตรที่สำคัญซึ่งจะทำให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ที่ถูกต้องและได้รับการฝึกฝนอย่างชำนาญ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการช่วยเหลือผู้อื่นได้ในภาวะฉุกเฉิน สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เล็งเห็นถึงความสำคัญของสภาพปัญหาดังกล่าว จึงจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตเด็กและเยาวชน ด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้น Basic First Aid Course ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รับการเสริมสร้างทักษะชีวิต และมีความรู้ประสบการณ์สามารถนำไปใช้ในชีวิตและช่วยเหลือผู้อื่นได้ รวมถึงเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลเด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่เป็นกำลังหลักในการดำเนินงานสาธารณสุขในพื้นที่ควรได้รับความรู้ที่ถูกต้องและได้รับการฝึกฝนอย่างชำนาญ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ช่วยเหลือเด็กและเยาวชน ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้ในภาวะฉุกเฉินก่อนนำส่งสถานพยาบาลต่อไป และในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจาก งานเวชศาสตร์ครอบครัวและชุมชน โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา ในการเข้ามาจัดกิจกรรมดังกล่าว ให้เด็กและเยาวชนทุกคนตั้งใจนำความรู้ที่ได้รับในวันนี้ นำไปปฏิบัติและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันให้ถูกต้องและเหมาะสม อันเป็นการส่งเสริมให้เกิดการอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุขในสังคมต่อไป

28
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)