ภาพข่าว

  การประชุมการดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาทักษะการกีฬาเพื่อนำสู่ความเป็นเลิศ ครั้งที่ 3/2562

  โดย  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

   

   

วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางสหการณ์ เพ็ชรนรินทร์ อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมการดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาทักษะการกีฬาเพื่อนำสู่ความเป็นเลิศ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหารือผลการศึกษาการเตรียมความพร้อมด้านสถานที่ กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนเพื่อจัดทำแนวทางการพัฒนาทักษะทางด้านกีฬาและนำไปสู่ความเป็นเลิศ และหารือเรื่องการจัดทำแนวทางการปรับปรุงอาคารหน่วยเรียน งบประมาณ หลักเกณฑ์การรับเด็กและเยาวชน ตารางการฝึกซ้อม ในการก่อตั้งศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนด้านกีฬา โดยมีนางกิ่งกาญจน์ บุญประสิทธิ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง กระทรวงยุติธรรม   นางณัฐภัสสร สุนทรฐณะวัฒน์ รองอธิบดีกรมพินิจฯ ผู้ตรวจราชการกรม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมด้วย ณ ห้องประชุมพินิจ ๑ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น ๕ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร


27
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)