ภาพข่าว

  โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม “จิตเบิกบาน ทำงานดี การดำเนินชีวิตเป็นสุข”

  โดย  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

   

   

วันที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 15.30 น. นางสาวศิริประกาย วรปรีชา รองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม จิตเบิกบาน ทำงานดี การดำเนินชีวิตเป็นสุขโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรน้อมนำหลักธรรมในพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน และปฏิบัติงานภายใต้หลักคุณธรรมจริยธรรม โดยมีบุคลากรกรมพินิจฯในส่วนกลางเข้าร่วม จำนวนทั้งสิ้น 22 คน โครงการดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28-30 มิถุนายน 2562 ณ วัดชลประทานรังสฤษดิ์ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

67
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)