ภาพข่าว

  การบรรยายหัวข้อ “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” หลักสูตรจิตอาสา 904

  โดย  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

   

   


วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.00 น. นายแสงประทีป โกมลบุตร ผู้ตรวจราชการกรม กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เป็นประธานในพิธีเปิดการบรรยายหัวข้อ สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทยหลักสูตรจิตอาสา 904 หลักสูตรหลักประจำรุ่นที่ 3/62 เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์โดยวิทยากรจิตอาสา 904 วปร. สังกัดกระทรวงยุติธรรม ซึ่งมีข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมพินิจฯได้เข้ารับฟังการบรรยายเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทย บทบาทของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ทำนุบำรุงและปกปักษ์รักษาผืนแผ่นดินไทยให้คงอยู่ถึงปัจจุบัน รวมทั้งการทำ CPR และการใช้เครื่อง AED ทั้งนี้หลังจากรับฟังการบรรยาย ผู้เข้าร่วมฟังการบรรยายมีความรู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย พร้อมทั้งจะประพฤติปฏิบัติตนในการปฏิบัติหน้าที่ราชการและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อช่วยเหลือสังคมต่อไป ในการนี้นางสาวเกษมา นิมะพันธ์ ผู้ตรวจราชการกรม กรมพินิจฯ เป็นตัวแทนกล่าวขอบคุณวิทยากรจิตอาสา 904 วปร. ซึ่งการบรรยายดังกล่าวจัดขึ้น ณ วิทยาลัยกิจการยุติธรรม สำนักงานกิจการยุติธรรม ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร64
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)