ภาพกิจกรรม

  โครงการนำหลักศาสนาเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน ประจำปี 2562

  โดย  สพฯ นนทบุรี

   

    สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี โดยงานอภิบาล นายสมมิตร หีตฉิม ตำแหน่ง นักวิชาการอมรมและฝึกวิชาชีพ โครงการนำหลักศาสนาเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน ประจำปี 2562 มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มทางด้านศักยภาพทางด้านจิตใจและปลูกฝังให้เด็กและ เยาวชนเป็นพลเมื่องที่ดีของชาติพร้อมนำหลักคำสองของพระพถทธศาสนาไปปรับใช้ในการ ดำเนินชีวิตประจำวันให้เกิดผลดีต่อตนเองและสังคม โดยได้รับความอนุเคราะห์คณะวิทยากรจาก พลังจิตตานุภาพสาขาที่ 206 วัดไทรไหญ่ อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี

No such directory
Line Break (Shift + Enter)