ภาพกิจกรรม

  การช่วยชีวิตพื้นฐาน (CPR)

  โดย  สพฯ ภูเก็ต

   

    วันที่ 4 กรกฎาคม 2562 สถานพินิจฯ จังหวัดภูเก็ต จัดฝึกอบรมการช่วยชีวิตพื้นฐาน (CPR) ให้กับเจ้าหน้าที่ เด็กและเยาวชนในสถานแรกรับ โดยมี นางสาวสุชาวดี ชูดวง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้และฝึกปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) ณ ห้องประชุม สถานพินิจฯ จังหวัดภูเก็ต

No such directory
Line Break (Shift + Enter)