ภาพกิจกรรม

  อบจ.สัญจร

  โดย  สพฯ ภูเก็ต

   

    วันที่ 6 กรกฎาคม 2562 สถานพินิจฯ จังหวัดภูเก็ต ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ออกหน่วยเคลื่อนที่ ประชาสัมพันธ์ให้บริการประชาชน ในงาน อบจ.สัญจร ณ โรงเรียน อบจ.ตลาดเหนือ (วันครู 2502) อ.เมือง จ.ภูเก็ต

No such directory
Line Break (Shift + Enter)