ภาพกิจกรรม

  บันทึกเทปรายการพิเศษถวายพระพร

  โดย  สพฯ ภูเก็ต

   

    วันที่ 9 กรกฎาคม 2562 นางสาวนิตยา แสงศรี ผู้อำนวยการสถานพินิจฯ จังหวัดภูเก็ต และเจ้าหน้าที่ร่วมบันทึกเทปรายการพิเศษถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2562 ณ ห้องส่งสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดภูเก็ต

No such directory
Line Break (Shift + Enter)