ภาพกิจกรรม

  วันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

  โดย  สพฯ สุรินทร์

   

    วันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุรินทร์ ได้ร่วมวางพวงมาลาถวายสักการะ เนื่องในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทิตาคุณต่อสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ณ หอประชุมจังหวัดสุรินทร์

No such directory
Line Break (Shift + Enter)