ภาพกิจกรรม

  โครงการการส่งเสริมประสิทธิภาพเครือข่ายในด้านการศึกษา อาชีพ และการกำกับ ติดตาม ให้ความช่วยเหลือเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

  โดย  สพฯ นครนายก

   

    เมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ คณะกรรมการสงเคราะห์นำโดย นายสมเดช พันธุ์ศิริ ประธานกรรมการสงเคราะห์ เข้าร่วมโครงการการส่งเสริมประสิทธิภาพเครือข่ายในด้านการศึกษา อาชีพ และการกำกับ ติดตาม ให้ความช่วยเหลือเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ณ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนพระนครศรีอยุธยา พูดคุยให้กำลังใจแก่เด็กและเยาวชนของสถานพินิจฯจังหวัดนครนายกที่อยู่ระหว่างควบคุมที่สถานพินิจฯ จังหวัดพระนครศรีอยุธยาพูดคุยให้กำลังใจแก่เด็กและเยาวชนของสถานพินิจฯ จังหวัดนครนายกที่อยู่ระหว่างควบคุมที่ศูนย์ฝึกฯ พระนครศรีอยุธยา

1
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)