ภาพข่าว

  การประชุมคณะกรรมการมูลนิธิเพื่อช่วยเหลือเด็กและเยาวชน ในความดูแลของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

  โดย  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

   

   


วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นายสิระ เจนจาคะ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิเพื่อช่วยเหลือเด็กและเยาวชน ในความดูแลของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เพื่อหารือถึงการดำเนินงานที่ผ่านมา โดยได้รายงานงบแสดงฐานะการเงินของมูลนิธิ ผลการประสานงานกับสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ในการช่วยเหลือเยาวชนศูนย์ฝึกและอบรมฯ บ้านปรานี พร้อมทั้งพิจารณากรณีสถานพินิจฯ จังหวัดปทุมธานีขอรับการสนับสนุนเงินสงเคราะห์การศึกษาแก่เยาวชน จำนวน  ราย ทั้งนี้ยังได้พิจารณาหลักเกณฑ์ความจำเป็นเร่งด่วนในการนำเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากมูลนิธิอีกด้วย โดยที่ประชุมได้เสนอพิจารณารับรอง ดร.อาณัติ ยอดบางเตย เป็นกรรมการมูลนิธิ และรายงานผลทางการเงินกับสรรพากร การเข้าระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนการจัดทำโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานต่างๆ ด้วย โดยมี นางกิ่งกาญจน์ บุญประสิทธิ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง กระทรวงยุติธรรม, นายสหการณ์ เพ็ชรนรินทร์ อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน, นายภูมิ์พงษ์ ขุนฉนมฉ่ำ ผู้ตรวจราชการกรม, นางปรีดา วิสาโรจน์ ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกและอบรมฯ บ้านกรุณา ตลอดจนข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมพินิจฯ ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมด้วย ณ ห้องประชุมพินิจ  ชั้น  อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

      โอกาสนี้ นางกิ่งกาญจน์ บุญประสิทธิ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง กระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรมพินิจฯ ได้มอบกระเช้าของที่ระลึกแก่นายสิระ เจนจาคะ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร อีกด้วย23
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)