ภาพข่าว

  โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนสำนักงานยุติธรรมจังหวัด ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงยุติธรรม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒

  โดย  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

   

   


วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนสำนักงานยุติธรรมจังหวัด ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงยุติธรรม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ พร้อมปาฐกถาพิเศษ เรื่อง ยุติธรรมเพื่อความเสมอภาคโดยมี นายสหการณ์ เพ็ชรนรินทร์ อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนเข้าร่วมงาน งานดังกล่าวจัดโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับทราบองค์ความรู้ และข้อมูลที่จำเป็นสำหรับนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งมีโอกาสในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และองค์ความรู้ในการปฏิบัติงานระหว่างกัน ตลอดจนเพื่อร่วมกันเป็นพลังขับเคลื่อนภารกิจของกระทรวงยุติธรรมให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป งานดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๓๐ กรกฎาคม – ๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ชั้น  อาคารคอนเวนชั่น โรงแรมรามาการ์เด้น ถนนวิภาวดี-รังสิต กรุงเทพมหานคร

          โดยหลังพิธีเปิดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้เยี่ยมชมบูธนิทรรศการที่จัดขึ้นโดยหน่วยงานต่างๆ ในสังกัดกระทรวงยุติธรรม จากนั้นจึงมีการบรรยาย เรื่อง งานให้บริการกองทุนยุติธรรมกับสำนักงานยุติธรรมจังหวัดโดย สำนักงานกองทุนยุติธรรม และในช่วงบ่ายแบ่งการเสวนาออกเป็น  ช่วง ช่วงแรก หัวข้อ การสนับสนุนการดำเนินงานสำนักงานยุติธรรมจังหวัดโดยกองบริหารทรัพยากรบุคคล กองบริหารการคลัง กองออกแบบและก่อสร้างศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และช่วงที่สอง หัวข้อ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดกับการให้ความช่วยเหลือประชาชน ยุค ๔.๐” โดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ศูนย์บริการร่วมกระทรวงยุติธรรม ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และส่วนนโยบายและยุทธศาสตร์ยุติธรรมชุมชนและยุติธรรมจังหวัด31
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)