ภาพกิจกรรม

  กิจกรรมช่วงวันหยุดให้กับเด็กและเยาวชน

  โดย  สพฯ อุบลราชธานี

   

    วันที่ 10 สิงหาคม สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดกิจกรรม "วันหยุด" ให้กับเด็กและเยาวชนในสถานแรกรับ ฯ จ.อุบลราชธานาี เพื่อผ่อนคลายความเครียดและสร้างความสนุกสนานให้เด็กและเยาวชน รวม 347 คน โดย ได้รับการสนับสนุน ขนม จากคณะกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชน จังหวัดอุบลราชธานี/จ.ศรีสะเกษ/จ.อำนาจเจริญ/จ.ยโสธร และผู้ปกครองเด็กและเยาวชน

No such directory
Line Break (Shift + Enter)