ภาพกิจกรรม

  ผู้ตรวจราชการกรม ฯ เข้าตรวจราชการกรณีปกติ

  โดย  สพฯ อุบลราชธานี

   

    เมื่อวันที่ 5-6 สิงหาคม 2562 นายแสงประทีป โกมลบุตร ผู้ตรวจราชการกรม ได้เข้าตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ สถานพินิจฯ จ.อุบลราชธานี โดยได้ถ่ายทอดนโยบายกระทรวงยุติธรรม/กรมพินิจ ฯ และติดตามผลการดำเนินงาน รวมทั้งข้อเสนอแนะในการพัฒนางานหน่วยงาน พร้อมกับได้เข้าเยี่ยมสร้างขวัญและกำลังใจให้กับคณะเจ้าหน้าที่และเด็กในสถานพินิจ ฯ จ.อุบลราชธานี

No such directory
Line Break (Shift + Enter)