ภาพกิจกรรม

  โครงการวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562

  โดย  สพฯ นครพนม

   

    วันที่ 9 สิงหาคม สถานพินิจฯ จ.นครพนมได้จัดโครงการวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562 โดยมีวัตุถุประสงค์เพื่อ เด็กและเยาวชนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และเพื่อให้เด็กและเยาวชนได้แสดงออกซึ่งความรัก ความกตัญญูกตเวที สำนึกในพระคุณของแม่ ผู้ให้กำเนิดและเลี้ยงดู โดยมีเด็กและเยาวชนเข้าร่วมโครงการ ทั้งหมด 147 คน และได้รับเกียรติจากนายเรืองฤทธิ์ บัวลอย ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลเยาวชนฯ จ.นครพนม เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ

8
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)