ภาพกิจกรรม

  //**//จัดโครงการป้องกันการทุจริตคอรัปชั่น (เยาวชนไทยหัวใจใสสะอาด)//**//

  โดย  สพฯ สุโขทัย

   

    เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ สถานพินิจฯ สุโขทัยเข้าร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลกกแรต จัดโครงการป้องกันการทุจริตคอรัปชั่น (เยาวชนไทยหัวใจใสสะอาด) ณ โรงเรียนวัดกกแรต ตำบลกกแรต อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย เพื่อเป็นการเสริมสร้างจิตสำนึกค่านิยมประพฤติตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เคารพกฎหมาย กฎระเบียบและมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม การแลกเปลี่ยน เรียนรู้และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไปในอนาคต//**//เด็กๆ ได้รับความรู้และความสนุกสนานไปพร้อมกัน//**//

9
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)