ภาพข่าว

  การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานเกี่ยวกับกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนสำหรับสถานพินิจ ครั้งที่ 3/2562 เพื่อพิจารณาคัดเลือกกรรมการสงเคราะห์ดีเด่น ประจำปี 2561

  โดย  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

   

   

วันที่ 30 สิงหาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายอภิชาต จารุศิริ รองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานเกี่ยวกับกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนสำหรับสถานพินิจ ครั้งที่ 3/2562 เพื่อพิจารณาคัดเลือกกรรมการสงเคราะห์ดีเด่น ประจำปี 2561 (เพิ่มเติม) โดยผลงานทั่วไปของกรรมการสงเคราะห์ดีเด่นที่ใช้ในการพิจารณา คือ การเข้าเยี่ยมเยียนเด็กและเยาวชน หรือเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ สำหรับเด็กและเยาวชนที่สถานพินิจฯ หรือศูนย์ฝึกและอบรมฯด้วยตนเองหรือผู้แทนซึ่งไม่ใช่กรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนไม่น้อยกว่า 3 ครั้ง ในปีที่พิจารณา ในการนี้ นางสาวศิริประกาย วรปรีชา รองอธิบดี (2) นางณัฐภัสสร สุนทรฐณะวัฒน์ รองอธิบดี (3) นายภูมิ์พงษ์ ขุนฉนมฉ่ำ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม และบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมพินิจ 1 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 5 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร


22
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)