ภาพกิจกรรม

  //**//จัดโครงการ “การป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงทุกรูปแบบ” ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒//**//

  โดย  สพฯ สุโขทัย

   

    เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ สถานพินิจฯ สุโขทัยร่วมกับสภาเด็กและเยาวชนตำบลดงเดือย จัดโครงการ “การป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงทุกรูปแบบ” ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนบ้านดงเดือย หมู่ที่ ๒ ตำบลดงเดือย อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย เพื่อให้ความรู้แก่เด็กเรื่องการคุ้มครองแก่ผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของการกระทำความรุนแรงในครอบครัว และเพื่อให้เด็กและเยาวชนรู้จักการปฏิบัติตนหลีกเลี่ยงตนเองให้ห่างไกลกับปัญหาที่เกิดขึ้นโดยเด็กและเยาวชนต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าว//**//

9
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)