ภาพข่าว

  การประชุมคณะทำงานโครงการตรวจสอบและปรับปรุงตามเกณฑ์คงค้าง ด้วยมือ (Manual) และบัญชีในระบบ GFMIS

  โดย  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

   

   

วันที่ 30 สิงหาคม 2562 เวลา 14.00 น. นางณัฐภัสสร สุนทรฐณะวัฒน์ รองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมคณะทำงานโครงการตรวจสอบและปรับปรุงตามเกณฑ์คงค้าง ด้วยมือ (Manual) และบัญชีในระบบ GFMIS ระยะที่ 5 ครั้งที่ 2/2562 เพื่อสรุปผลการดำเนินงานโครงการ และสรุปประเด็นและข้อตรวจพบที่คณะทำงานพบระหว่างการลงพื้นที่ตรวจสอบรายงานของหน่วยงานต่างๆที่ยังไม่ได้ยกเลิกการจัดทำบัญชีตามเกณฑ์คงค้างด้วยมือ (Manual) รวมทั้งติดตามความก้าวหน้าสำหรับหน่วยงานที่ได้รับการประกาศยกเลิกการจัดทำบัญชีตามเกณฑ์คงค้างด้วยมือ (Manual) แล้ว โดยมีข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมด้วย ณ ห้องประชุม 6 (กลุ่มงานคลัง) ชั้น 5 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคารเอ) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

12
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)