ภาพข่าว

  งานด้านการอภิบาลและมาตรการความมั่นคงปลอดภัย "Challenge & Chance of Change''

  โดย  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

   

   

วันที่ 30 สิงหาคม 2562 เวลา 1๔.00 น. นายสหการณ์ เพ็ชรนรินทร์ อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานด้านการอภิบาลและมาตรการความมั่นคงปลอดภัย "Challenge & Chance of Change'' (Triple C Model) จัดขึ้นโดยกองพัฒนาระบบงานยุติธรรมเด็กและเยาวชน ระหว่างวันที่ 27-30 สิงหาคม 2562 โดยผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย ผู้ช่วยผู้อำนวยการจากศูนย์ฝึกและอบรมฯ และหัวหน้าสถานแรกรับเด็กและเยาวชนจากสถานพินิจฯ ทั่วประเทศจำนวน 91 คน ซึ่งเป็นโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการเพิ่มประสิทธิภาพและความเข้มแข็งในระบบความมั่นคงปลอดภัย ทั้งในด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนหลบหนี การก่อเหตุ การก่อความรุนแรง การประพฤติผิดระเบียบวินัยทั้งภายในและภายนอกสถานที่ควบคุม โดยให้ความสำคัญทั้งการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ มาตรการ ระบบ ระเบียบ เครื่องมือ อุปกรณ์ สิ่งแวดล้อม สถานที่และทางกายภาพ การเรียนรู้วัฒนธรรมของความมีระเบียบวินัย ณ ห้องประชุมลาเวนเดอร์ 1 โรงแรม ทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

25
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)